Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató

 1. Adatkezelők megnevezése

Rába Járműipari Holding Nyrt.

 Adatkezelő cégjegyzékszáma:               Cg.08-10-001532

           Adatkezelő székhelye:                            9027 Győr, Martin út 1.

Adatkezelő adószáma:                           11120133-2-08

Rába Futómű Kft.

Adatkezelő cégjegyzékszáma:               Cg.08-09-008494

           Adatkezelő székhelye:                            9027 Győr, Martin út 1.

Adatkezelő adószáma:                           11923211-2-08

Rába Jármű Kft.

Adatkezelő cégjegyzékszáma:               Cg.08-09-008305

           Adatkezelő székhelye:                            9027 Győr, Martin út 1.

Adatkezelő adószáma:                           11866536-2-08

Rába Járműalkatrész Kft.

Adatkezelő cégjegyzékszáma:               Cg.08-09-009889

           Adatkezelő székhelye:                            9027 Győr, Martin út 1.

Adatkezelő adószáma:                           12721380-2-08

2. Az adatkezelés szabályai

Jelen, 2016. május 1-jétől hatályos, 2018. május 16-án módosított adatkezelési tájékoztató visszavonásig érvényes.

Mint a www.raba.hu (továbbiakban: honlap) üzemeltetője, a Társaság tájékoztatja látogatóit, hogy jelen honlappal kapcsolatosan csak a jelen adatvédelmi tájékoztatóba foglaltak alapján kezel személyes adatokat.

E tájékoztató a Társaság Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata alapján készült, tárgyi hatálya a Társaság által a honlap üzemeltetése során megvalósított minden olyan folyamatra kiterjed, amely során az adatvédelmi jogszabályokban meghatározott személyes adat kezelése megvalósul.

A jelen tájékoztató fogalmai megegyeznek az adatvédelmi jogszabályokban meghatározott értelmező fogalommagyarázatokkal.

A Társaság kijelenti, hogy személyes adatot csak jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében kezel. A kezelt személyes adatokat magáncélra nem használja fel, az adatkezelés mindenkor megfelel a célhoz kötöttség alapelvének. Amennyiben az adatkezelés célja megszűnt vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek.

A Társaság személyes adatot csak az érintett előzetes hozzájárulása vagy törvény, illetve törvényi felhatalmazás alapján kezel.

A Társaság a GDPR személyes adatok kezelésére vonatkozó elveinek való megfeleléssel biztosítja az elszámoltathatóság feltételeit.

Jelen tájékoztató célja, hogy a Társaság az adat felvétele előtt minden esetben közölje az érintettel az adatkezelés célját, valamint az adatkezelés jogalapját.

A Társaság szervezeti egységeinél adatkezelést végző alkalmazottak kötelesek a megismert személyes adatokat üzleti titokként megőrizni. Ennek céljából a személyes adatokat kezelő és azokhoz hozzáférési lehetőséggel rendelkező munkatársak Titoktartási nyilatkozatot tettek.

A Társaság mindenkori első számú vezetője a Társaság sajátosságainak figyelembe vételével határozta meg az adatvédelem szervezetét, az adatvédelemre, valamint az azzal összefüggő tevékenységre vonatkozó feladat- és hatásköröket, és jelölte ki az adatkezelés felügyeletét ellátó személyeket.

A Társaság munkatársai munkájuk során gondoskodnak arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be személyes adatokba. A személyes adatok tárolása, elhelyezése úgy került kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére nem hozzáférhető, megismerhető, megváltoztatható, megsemmisíthető.

3. Az érintettek jogainak érvényesítése

Az a természetes személy, aki a személyes adat alapján közvetlenül vagy közvetve azonosítható, tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését a Társaság feltüntetett elérhetőségein.

A Társaság a beérkezett, az érintett személyes adatának kezelésével összefüggő kérelmére az érkezésétől számított legkésőbb 25 – tiltakozási jog gyakorlása esetén 5 – napon belül írásban, közérthető formában választ ad. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható, melyről az érintett tájékoztatást kap.

A tájékoztatás kiterjed az adatvédelmi jogszabályokban meghatározott információkra, amennyiben az érintett tájékoztatása törvény alapján nem tagadható meg.

Az érintett jogosult arra, hogy a Társaságtól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatvédelmi jogszabályokban meghatározott információkhoz hozzáférést kapjon (az érintett hozzáférési joga).

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel írt, olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa (adathordozhatósághoz való jog).

A tájékoztatás főszabály szerint ingyenes. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a Társaság, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést..

A Társaság kérelmet csak az adatvédelmi jogszabályokban meghatározott okokból utasít el, erre csak indoklással, az adatvédelmi jogszabályokban meghatározott tájékoztatással, írásban kerül sor.

A valóságnak nem megfelelő adatot az adatot kezelő szervezeti egység vezetője – amennyiben a szükséges adatok és az azokat bizonyító közokiratok rendelkezésre állnak – helyesbíti, az adatvédelmi jogszabályokban meghatározott okok fennállása esetén intézkedik a kezelt személyes adat törlése iránt (helyesbítéshez való jog).

Az érintett személyes adata kezelése elleni tiltakozásának elbírálásának időtartamára – de legfeljebb 5 napra – az adatkezelést az adatkezelést végző szervezeti egység vezetője felfüggeszti, a tiltakozás megalapozottságát megvizsgálja és döntést hoz, amelyről a kérelmezőt az adatvédelmi jogszabályokban foglaltak szerint tájékoztatja.

Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatot kezelő szervezeti egység vezetője az adatvédelmi jogszabályokban meghatározottak szerint jár el.

Az érintett kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül törli a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az adatvédelmi jogszabályokban meghatározott indokok valamelyike fennáll („az elfeledtetéshez való jog”). A törléshez való jog nem érvényesíthető, amennyiben az adatkezelés a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából szükséges.

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést az adatvédelmi jogszabályokban meghatározottak szerint (adatkezelés korlátozásához való jog).

A Társaság az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt, illetve az általa vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is megtéríti. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Ugyanígy nem téríti meg a kárt, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Az érintett a Társaság adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal a NAIH-hoz fordulhat:

név:                      Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

székhely:             1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

honlap:                 www.naih.hu

4. A Társaság honlapjának használata során megvalósuló adatkezelések

Az adatkezelés helye:

9027 Győr, Martin út 1.

4.1. A honlap adatkezelése

A  Társaság honlapjához bárki kilétének felfedése és személyes adatainak megadása nélkül hozzáférhet, a honlapon és az ahhoz kapcsolt oldalakon szabadon és korlátozás nélkül szerezhet információkat. Nem személyhez kötött információkat azonban korlátlanul és automatikusan gyűjt a weblap a látogatókról. Ezekből az adatokból személyes adat azonban nem nyerhető, így az adatvédelmi jogszabályok hatálya alá tartozó adatkezelést nem valósít meg.

A honlap a Google Analytics webanalitikai szolgáltatást használja. A Google Analytics „sütiket” (cookies), a honlaplátogató számítógépén elhelyezett szövegfájlokat használ, amelyek célja, hogy segítse a weboldal használatának elemzését. A sütik által generált, a honlap használatára vonatkozó információkat (a honlaplátogató IP-címét) a Google amerikai egyesült államokbeli szervereire továbbítja, és ott tárolja. A Google nem kapcsolja össze a sütik által generált információkat más adatokkal – éppen ezért a hatályos adatvédelmi szabályozás alapján nem valósítja meg személyes adatok kezelését. A honlaplátogató böngészője megfelelő beállításainak kiválasztásával visszautasíthatja a sütik használatát. A jelen weboldal használatával a honlaplátogató hozzájárul adatainak feldolgozásához a fentiekben meghatározott módon és célokra. A Google ezen információkat a weboldal honlaplátogató által történő használatának értékelésére, elemzésére, a weboldalon végrehajtott tevékenységekről szóló riportok összeállítására, valamint a honlapon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja. A honlap látogatása során az érintett számítógépének IP címét és a böngésző szoftvertől függően számítógépének egyes adatait látogatottsági statisztikák készítése és a rosszindulatú informatikai támadások azonosítása végett gyűjti és tárolja.

4.2. Munkára jelentkezés a Holding tagvállalataihoz

A Társaság előtt két módon tárulnak fel személyes adatok a munkaerő kiválasztásával kapcsolatosan: a meghirdetett álláshelyekre munkaerő-toborzás révén (a Társaság saját honlapján, sajtó és online hirdetéseket közzétéve, közösségi oldalain, illetve esetenként fejvadászokon keresztül) keres megfelelő személyt a Társaság, ám előfordul, hogy ún. „berepülő önéletrajzok” érkeznek közvetlenül az érintettől postai úton a Társaság székhelyére és telephelyeire, vagy elektronikus úton a Társaság által üzemeltetett (cv.human@raba.hu) vagy egy konkrét személyhez tartozó (keresztnev.vezeteknev@raba.hu) e-mail címre.

A Társaság a munkára jelentkezés céljából érkezett személyes adatok tartalmazó önéletrajzok (továbbiakban: CV) esetén nem tesz különbséget azok érkezésének módja között: azonos elbírálás alá esik a papíralapon és az elektronikus úton érkezett CV.

A Társaság a kiválasztás során az általa üzemeltetett online karrieroldalon keresztül, a cv.human@raba.hu vagy a Társaság által megjelölt keresztnev.vezeteknev@raba.hu e-mail címre érkező CV-kre vonatkoztatva garantálja azok jelen pont szerinti kezelését.

Ugyanez a helyzet a postai úton érkező CV-k esetében is. Amennyiben a jelentkező a munkaerő-toborzás során meghirdetett postai címre, a Társaság által elvárt jelöléssel küldi meg a CV-t, úgy ebben az esetben garantálja a Társaság a jelen pont szerinti adatkezelést.

A Társaság online karrieroldalt üzemeltet. A karrieroldal használata során a jelentkező regisztrációt követően közvetlenül feltöltheti önéletrajzát és az álláskeresés szempontjából releváns adatait a Társaság karrieroldalára.

Főszabály szerint az önéletrajzokat későbbi felhasználás céljából kategorizálja a Társaság. Az adatbázisban történő tárolás ideje – a munkavállalók önéletrajzától eltekintve – a beérkezéstől számított 4 év – ezt követően a CV-t a Társaság törli a rendszeréből. Ez alól a karrieroldalra feltöltött adatok kivételt képeznek: azt a felhasználó törléséig tárolja a Társaság. Az adattárolás határideje a CV beérkezésétől számítódik: elektronikus úton érkező CV esetében a beérkezés időpontjától kezdődik a határidő számítása, a papíralapon érkező CV esetében pedig a Társaság minden esetben iktatja a beérkezés dátumát, ezt felvezeti a CV-re, a határnap pedig az iktatástól számítódik.

Minden, a Társaság előtt feltárt CV esetében az adatkezelésre az adatvédelmi jogszabályok adnak jogalapot, amely szerint „az érintett kérelmére indult más ügyben az általa megadott személyes adatok tekintetében az érintett hozzájárulását vélelmezni kell”.

Az adatkezeléshez adott vélelmezett hozzájárulás megdönthető, így az érintett jelen szabályzat szerint meghatározottak alapján visszavonhatja hozzájárulását.

A nem meghirdetett álláshelyre való jelentkezés esetén a Társaság csak elektronikusan küld válaszlevelet a jelentkezőnek, amelyben tájékoztatja az adatkezelés tényéről, jogalapjáról és az adatkezelés elleni tiltakozás formáiról.

A Társaság a CV-ket a későbbi felhasználás céljából kategorizálja – igaz ez abban az esetben is, ha a CV konkrét meghirdetett pozíció betöltése céljából érkezett. Mivel jelen információ elérhető minden érdeklődő számára, így azzal, hogy az érintett megküldi CV-jét a vállalatcsoport valamely tagvállalata számára, azzal hozzájárul a jelen pont szerinti adatkezeléshez. Az adatbázist a négy tagvállalat együttes adatkezelőként kezeli, az adatbázisba mind a négy tagvállalatnak joga van adatot rögzíteni – az adatbázis közös adatbázis. Amennyiben az érintett nem kívánja, hogy a későbbiekben az itt meghatározottak szerinti határidőn belül kezelje a Társaság az adatait, úgy ezt vagy a CV megküldésével egyidejűleg kell jeleznie vagy a későbbiek során vissza kell vonnia a CV beküldésével megadott hozzájárulását. (Mivel jelen szabályok az érintettek számára a CV megküldése előtt is elérhetőek, így az erre vonatkozó előzetes tájékoztatást megadottnak tekintjük, a hozzájárulást pedig önkéntesnek.)

adatkezelés célja: a megüresedő álláshelyek betöltésére megfelelő leendő munkavállaló kiválasztása nem nyilvános, belső használatú munkaerő-adatbázis építésével

kezelt adatok köre: név, születési dátum, anyja neve, lakcím, képzési adatok, fénykép, az érintett által megadott egyéb adatok

adatkezelés jogalapja: az adatvédelmi jogszabályok szerinti érintetti hozzájárulás

adattárolás határideje: az adatfelvételtől számított 4 évig

adattárolás módja: papíralapon és elektronikusan

5. A honlap tárhely szolgáltatója

T-Systems Magyarország Zrt.

székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 56.

cégjegyzékszám: Cg.01-10-044852

6. Jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdések

A jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdésekben az Infotv. szabályai az irányadóak.

Általános jelentkezés

Általános jelentkezés

Általános jelentkezés